Uw zoekopdracht

Aantal dagen parkeren
Extra parkeeropties
Overdekt parkeren
Overdekt parkeren
Servicebeurt mogelijk
Servicebeurt mogelijk
Valet parking
Valet parking
Hotel + Parking
Hotel + Parking
Sleutel niet afgeven
Steutels niet afgeven
Jeroen Raaphorst

Veilig, Betrouwbaar Schiphol

5/5 sterren
ParkerenLuchthavenSchiphol.nl vindt het belangrijk dat uw auto veilig en betrouwbaar geparkeerd is bij Schiphol.

Jeroen Raaphorst
ParkerenLuchthavenSchiphol.nl

Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden voor het gebruik van de website parkerenluchthavenschiphol.nl. Deze website is samengesteld door KSi Travel, statutair gevestigd te Delft. Dit zijn niet onze algemene voorwaarden voor de werkzaamheden door werknemers van Travel11, maar slechts voor het gebruik van de website parkerenluchthavenschiphol.nl.

Beschikbaarheid
Een ieder die gebruik maakt van de website parkerenluchthavenschiphol.nl is bekend met het feit dat door een technische storing of een andere omstandigheid het systeem (tijdelijk) uit kan vallen en/of niet meer bereikbaar zal kunnen zijn. Hoewel Travel11, voor zover redelijkerwijs mogelijk, alle maatregelen zal treffen om de website correct te laten functioneren, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor wat betreft de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, prestatie, overdracht, volledigheid of inhoud van de geboden informatie. KSi Travel wordt bij voorbaat gevrijwaard door elke actieve of passieve gebruiker van de internetsite voor schade in elke vorm, die ontstaat of kan ontstaan door systeemuitval of anderszins.

Rechten van intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij KSi Travel en/of haar partners. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en Travel11 in het algemeen, waaronder tevens begrepen know-how en handelsgeheimen. Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van KSi Travel.

Aansprakelijkheid en vrijwaring
KSi Travel is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites die op enigerlei wijze met de website van parkerenluchthavenschiphol.nl zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Travel11 is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Het gebruik en bekijken van deze website is voor eigen risico. Nog KSi Travel noch derde partijen die vermeld staan op deze website nog derde partijen die deze site hebben ontwikkeld zijn aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen voortkomen uit uw toegang tot, of gebruik van, deze site. KSi Travel is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van KSi Travel worden aangeboden.

KSi Travel doet afstand van alle garanties met betrekking tot de informatie die gegeven wordt op deze website of andere sites met een link naar deze site, met inbegrip van alle uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doelt. parkerenluchthavenschiphol.nl zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, bijkomstige speciale of indirecte schade, of gevolgschade af aanvullende schadevergoeding van welke aard dan ook als gevolg van gebruiksderving, verlies van data, omzet of winst, al dan niet op basis van een contract, nalatigheid of andere onrechtmatige handelingen, voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van , of verband houdend met het gebruik, het niet kunnen gebruiken van, de nauwkeurigheid of geschiktheid van deze informatie.
KSi Travel garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. KSi Travel garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van fouten en/of gebreke. KSi Travel tracht bij iedere verwijzing op de website naar een artikel of externe website de bron te vermelden.

U vrijwaart KSi Travel voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de Voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website.

Gelieve de informatie op deze site niet te gebruiken voor enige formele analyse of ramingen.

Overige
KSi Travel behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. De Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen KSi Travel en derden naar aanleiding van de Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Onze algemene voorwaarden zijn opgesteld door: www.mkbrecht.nl