Uw zoekopdracht

Aantal dagen parkeren
Extra parkeeropties
Overdekt parkeren
Overdekt parkeren
Servicebeurt mogelijk
Servicebeurt mogelijk
Valet parking
Valet parking
Hotel + Parking
Hotel + Parking
Sleutel niet afgeven
Steutels niet afgeven
Jeroen Raaphorst

Veilig, Betrouwbaar Schiphol

5/5 sterren
ParkerenLuchthavenSchiphol.nl vindt het belangrijk dat uw auto veilig en betrouwbaar geparkeerd is bij Schiphol.

Jeroen Raaphorst
ParkerenLuchthavenSchiphol.nl

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website ParkerenLuchthavenSchiphol.nl. ParkerenLuchthavenSchiphol.nl is gebouwd en wordt onderhouden door KSi Travel. Door deze website te bezoeken en te gebruiken gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Je staat er voor in dat je bevoegd bent om gebruik te maken van de Website en om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Daarnaast sta je er voor in dat je ten allen tijde de verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden zult nakomen en dat je je zult houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op gebruik van de Website. KSi Travel heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder gebruikers daarvan in kennis te stellen. De meest actuele gebruiksvoorwaarden zijn altijd te raadplegen op de Website.

1. Dienstverlening van de ParkerenLuchthavenSchiphol.nl website

ParkerenLuchthavenSchiphol.nl is een gespecialiseerde vergelijkingssite van parkeergelegenheden rond Schiphol. Als doel heeft ParkerenLuchthavenSchiphol.nl het zo volledig en inzichtelijk mogelijk aanbieden van informatie, op basis waarvan consumenten en bedrijven zelf kunnen kiezen welke parkeergelegenheid aanbieder het beste bij hen past. Deze informatie wordt gepresenteerd zonder dat er een voorkeur voor een specifieke parkeeraanbieder wordt gegeven. Naast het geven van informatie worden echter ook blogs over parkeergelegenheden in zijn algemeenheid, en over specifieke parkeergelegenheid aanbieders geschreven en gebruikers van ParkerenLuchthavenSchiphol.nl kunnen hier ook reacties op geven. In deze blogs is het wel mogelijk dat de schrijver een persoonlijke mening geeft. ParkerenLuchthavenSchiphol.nl is niet verantwoordelijk voor informatie die in blogs ter beschikking worden gesteld. ParkerenLuchthavenSchiphol.nl geeft geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens en/of materialen die door gebruikers op de website beschikbaar worden gesteld.

2. Gebruik van de ParkerenLuchthavenSchiphol.nl website

2.1 Je staat er jegens ParkerenLuchthavenSchiphol.nl voor in dat je bevoegd bent om gebruik te maken van de Website en om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Daarnaast sta je er jegens ParkerenLuchthavenSchiphol.nl voor in dat je te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden zult nakomen en dat je je zult houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van de Website.

2.2 Onverminderd de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, mogen de activiteiten die je verricht in het kader van ParkerenLuchthavenSchiphol.nl niet:

(i) op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn;
(ii) inbreuk maken op rechten van ParkerenLuchthavenSchiphol.nl of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
(iii) in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;
(iv) virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van ParkerenLuchthavenSchiphol.nl te omzeilen;
(v) een commercieel karakter hebben, tenzij ParkerenLuchthavenSchiphol.nl je hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven; of
(vi) op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens ParkerenLuchthavenSchiphol.nl en/of een derde.

3. Intellectuele eigendomsrechten

3.1 Je erkent en stemt ermee in dat de Website bestanden, andere content en programma’s bevat die eigendom zijn van ParkerenLuchthavenSchiphol.nl, licentiegevers en/of gebruikers van de ParkerenLuchthavenSchiphol.nl website en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.

3.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent ParkerenLuchthavenSchiphol.nl je een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de bestanden die ter beschikking worden gesteld door middel van de ParkerenLuchthavenSchiphol.nl website te bekijken en/of beluisteren op de wijze en in het format zoals deze bestanden op de Website ter beschikking worden gesteld. Het is uitdrukkelijk verboden om bestanden, gegevens, programma’s en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden, tenzij ParkerenLuchthavenSchiphol.nl of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven. Het is dan ook onder meer – doch niet daartoe beperkt – niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van ParkerenLuchthavenSchiphol.nl substantiële delen van de Website op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de ParkerenLuchthavenSchiphol.nl website op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet.

3.3 Niets van wat in deze gebruiksvoorwaarden en/of op de ParkerenLuchthavenSchiphol.nl website wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan je te verlenen. Het gebruik dat je mag maken van de ParkerenLuchthavenSchiphol.nl website is beperkt tot hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden is beschreven.

3.4 Je verklaart hierbij geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van ParkerenLuchthavenSchiphol.nl of derden. Je erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet. Onverminderd het voorgaande, worden de handelingen als beschreven in artikel 3.2 tevens beschouwd als een inbreuk op de exclusieve eigendomsrechten van ParkerenLuchthavenSchiphol.nl op haar computersystemen.

3.5 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

4. Bestanden uploaden/licentie

4.1 Onder de voorwaarden die in deze gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, behoud je in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan jou toebehoren met betrekking tot de bestanden die door jou via de ParkerenLuchthavenSchiphol.nl website ter beschikking worden gesteld aan bezoekers van de ParkerenLuchthavenSchiphol.nl website.

4.2 Je erkent en stemt er mee in dat je door het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen op de ParkerenLuchthavenSchiphol.nl website (waarmee in deze gebruiksvoorwaarden onder meer wordt bedoeld: het uploaden daarvan), je automatisch aan ParkerenLuchthavenSchiphol.nl:

(a) een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om

(i) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met de dienst van de ParkerenLuchthavenSchiphol.nl website; en
(ii) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken en verveelvoudigen (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) in welke media dan ook voor marketing en/of promotie doeleinden in verband met de dienstverlening van de ParkerenLuchthavenSchiphol.nl website;

(b) het recht verleent om enige door jou ter beschikking gestelde bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen van de servers van ParkerenLuchthavenSchiphol.nl en van de ParkerenLuchthavenSchiphol.nl website, bedoeld of onbedoeld, en voor welke reden dan ook en ook zonder reden, zonder dat ParkerenLuchthavenSchiphol.nl op welke wijze dan ook aansprakelijk wordt jegens jou of een derde als gevolg van een dergelijke verwijdering.

4.3 De in artikel 5.2 bedoelde licentie eindigt op het moment dat jij of ParkerenLuchthavenSchiphol.nl de desbetreffende bestanden, gegevens en/of materialen verwijdert van de ParkerenLuchthavenSchiphol.nl website.

4.4 Je bent volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor alle gebruik dat je van de ParkerenLuchthavenSchiphol.nl website maakt, onder meer – maar niet daartoe beperkt – voor het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen en voor het verzenden en delen van bestanden, gegevens en/of materialen.

4.5 Je staat er jegens ParkerenLuchthavenSchiphol.nl voor in dat je volledig rechthebbende bent ten aanzien van de bestanden, gegevens en/of materialen als bedoeld in artikel 5.2 en dat je volledig gerechtigd en bevoegd bent om de licentie als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden te verlenen. Je vrijwaart ParkerenLuchthavenSchiphol.nl en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de bestanden, gegevens en/of materialen inbreuk maken op enig geldend (intellectueel eigendoms)recht van derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit jouw handelen in strijd met deze gebruiksvoorwaarden. Alle door ParkerenLuchthavenSchiphol.nl gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken zullen door jou worden vergoed.

4.6 Door bestanden, gegevens en/of materialen ter beschikking te stellen op de ParkerenLuchthavenSchiphol.nl website, sta je ervoor in dat

(a) je bevoegd bent om dat te doen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en dat je gerechtigd bent om aan ParkerenLuchthavenSchiphol.nl de rechten te verlenen als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden;

(b) de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt niet in strijd zijn met enige wet, of inbreuk maken op enige rechten van derden, waaronder rechten uit overeenkomst, intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten en evenmin anderszins onrechtmatig zijn jegens derden of ParkerenLuchthavenSchiphol.nl, en dat er geen toestemming of licentie nodig is of vereist is van jou of enige derde partij voor het gebruik van de bestanden op de ParkerenLuchthavenSchiphol.nl website;

(c) je niet beperkt bent door enige onbevoegdheid, beperking of verbod met betrekking tot je recht om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en/of bestanden, gegevens en of materialen ter beschikking te stellen;

(d) ParkerenLuchthavenSchiphol.nl niet verplicht zal zijn om enige betaling te verrichten van welke aard dan ook aan wie dan ook, waaronder aan personen en partijen wiens uitvoering of concepten zijn vervat in de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt, dan wel aan de producer(s), uitgever(s) of maker(s) daarvan, waaronder begrepen aan collectieve rechtenorganisaties;

(e) je bij uitsluiting verantwoordelijk bent voor alle licenties, rapportage en betalingsverplichtingen jegens enige derde partij, waaronder maar niet beperkt tot collectieve auteursrechtorganisaties, in verband met het gebruik van de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden.

5. Verboden content

5.1 In dit artikel volgt een niet uitputtende opsomming van content die je in ieder geval niet ter beschikking mag stellen via de ParkerenLuchthavenSchiphol.nl website (waarbij geldt dat het uitsluitend ter beoordeling van ParkerenLuchthavenSchiphol.nl is of bepaalde content wel of niet is toegestaan):

(i) Content die discriminerend is terzake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden;
(ii) Content die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;
(iii) Content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
(iv) Content die naar de mening van ParkerenLuchthavenSchiphol.nl in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites, of pornografisch of erotisch materiaal bevat;
(v) Content waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;
(vi) Content waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
(vii) Content waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten of waarmee enige andere rechten van ParkerenLuchthavenSchiphol.nl of derden worden geschonden;
(viii) Content waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of; waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden;
(ix) Content waarmee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ParkerenLuchthavenSchiphol.nl commerciële activiteiten zijn gemoeid, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden, of piramide spelen;
(x) Content waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;
(xi) Content die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze gebruiksvoorwaarden.

6. Onrechtmatige content

6.1 ParkerenLuchthavenSchiphol.nl behoudt zich het recht naar eigen inzicht content van de website te verwijderen.

6.2 ParkerenLuchthavenSchiphol.nl behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot verwijdering of ontoegankelijk making van content over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de kennisgeving of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen of indien de content waarop de kennisgeving betrekking heeft niet onmiskenbaar onrechtmatig blijkt te zijn. In dat kader kan ParkerenLuchthavenSchiphol.nl bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat de betreffende content onmiskenbaar onrechtmatig is.

6.3 Je vrijwaart ParkerenLuchthavenSchiphol.nl en alle aan haar gelieerde ondernemingen alsmede haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers voor iedere aanspraak van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van informatie. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die ParkerenLuchthavenSchiphol.nl lijdt, nog zal kunnen lijden of die ParkerenLuchthavenSchiphol.nl dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – doch niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

6.4 ParkerenLuchthavenSchiphol.nl zal op geen enkele wijze partij kunnen zijn bij een geschil tussen degene van wie de kennisgeving afkomstig is en de gebruiker waarop de kennisgeving betrekking heeft.

7. Stopzetten en beschikbaarheid diensten

7.1 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die ParkerenLuchthavenSchiphol.nl ten dienste staan, is ParkerenLuchthavenSchiphol.nl te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om je activiteiten in verband met deParkerenLuchthavenSchiphol.nl website (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, gegevens en/of materialen te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten aan je te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:

(i) je handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden;

(ii) we van mening zijn dat jouw handelingen schade of aansprakelijkheid aan jouzelf, aan andere gebruikers, aan de ParkerenLuchthavenSchiphol.nl website of aan ParkerenLuchthavenSchiphol.nl kunnen toebrengen. ParkerenLuchthavenSchiphol.nl zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.

7.2 ParkerenLuchthavenSchiphol.nl garandeert niet dat de dienst van de ParkerenLuchthavenSchiphol.nl website te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.

8. Content van derden

Het is mogelijk dat de ParkerenLuchthavenSchiphol.nl website applicaties, content en diensten van derden en/of links naar websites van derden (“Content van derden”) en bevat. De opname of aanwezigheid van Content van derden op de ParkerenLuchthavenSchiphol.nl website impliceert niet dat ParkerenLuchthavenSchiphol.nl deze Content heeft goedgekeurd danwel heeft gecontroleerd. ParkerenLuchthavenSchiphol.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van Content van derden of voor enig gebruik hiervan door gebruikers van de ParkerenLuchthavenSchiphol.nl website.

9. Aansprakelijkheid

9.1 ParkerenLuchthavenSchiphol.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de ParkerenLuchthavenSchiphol.nl website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van ParkerenLuchthavenSchiphol.nl dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voorzover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

9.2 ParkerenLuchthavenSchiphol.nl is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de diensten die ParkerenLuchthavenSchiphol.nl verricht en/of jouw gebruik van de ParkerenLuchthavenSchiphol.nl website.

9.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat je de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ParkerenLuchthavenSchiphol.nl meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen ParkerenLuchthavenSchiphol.nl vervalt door het enkele verloop van 2 maanden na het ontstaan van de vordering.

9.4 Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt echter niet de aansprakelijkheid van ParkerenLuchthavenSchiphol.nl voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van ParkerenLuchthavenSchiphol.nl (“eigen handelen”) zelf en/of het bestuur van ParkerenLuchthavenSchiphol.nl uit te sluiten.

10 Overige bepalingen

10.1 Deze gebruiksvoorwaarden bevatten alle afspraken die partijen terzake hebben gemaakt. Zij treedt in de plaats van alle eerdere afspraken en overeenkomsten die partijen terzake hebben gemaakt, respectievelijk hebben gesloten. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk door ParkerenLuchthavenSchiphol.nl zijn bevestigd.

10.2 Onverminderd eventueel voor ParkerenLuchthavenSchiphol.nl bestaande wettelijke verplichtingen om de overeenkomst tussen jou en ParkerenLuchthavenSchiphol.nl voor het gebruik van de ParkerenLuchthavenSchiphol.nl website te bewaren, is ParkerenLuchthavenSchiphol.nl niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst voor jou toegankelijk te houden.

10.3 Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

10.4 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.